جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • درباره اداره کل
  • منشور سازمانی

   بسمه تعالی
   منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت

   ایـن منشـور بـه منظــور اشـاعه و اعــتلای فرهنـگ اسـلامی و ارزشهـای انسـانی و ســازمانی در نظــام اداری کشـور و نهادینـه کـردن ابعـاد آنهـا در اندیشـه و عمـل کارمنـدان دولـت تـدوین گردیـده اسـت. بـا اطـلاع از اینکـه کارمنـدان دولـت بـه عنـوان بنـدگان خـدا و خـدمت گـزاران مـردم بایـد تمـامی تـلاش و همـت خـود را بـر مبنـای باورهـا و ارزشهـای اسـلامی و افـزایش سطح رضایتمندی مردم به کار گیرند، خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر میدانم:
   الف( اصول حاکم بر منشور
   - 1اصـل برابـری: همـه شـهروندان در برابـر قـانون برابرنـد و بایـد بـا همـه آنـان در شـرایط مشـابه رفتـار یکسـان داشـت. کارمندان باید در محـدوده وظـایف شـغلی خـود، امکـان دسترسـی برابـر بـه خـدمات دولتـی را بـرای همـه شـهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ گونه تبعیض رفتار کند.
   - 2اصــل حاکمیــت قــانون در مناســبات اداری:همــه امــور دولتــی مبنــای قــانونی دارد و تصــمیمات و اقــدامات اداری کارمندان باید بر اساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام شود.
   - 3
   اصل شـهروندمداری) مـردم مـداری:( هـدف غـایی از تشـکیل سـازمانهـای دولتـی و اسـتخدام کارمنـدان، ارائـه خدمات بهتر به مـردم و شـهروندان اسـت. کارمنـدان بایـد در گفتـار، کـردار و نگـرشهـای خـود بـه عنـوان » خـدمت گزار مـردم« را متجلـی سـازند. کارمنـدان متعهـد هسـتند کـه در تصـمیم گیـریهـا، انجـام وظـایف و رفتارهـای خـود منافع و ترجیحات مـردم و شـهروندان و مصـالح عمـومی را در نظـر گیرنـد و امکـان دسترسـی راحـتتـر و عـامتـر بـه خدمات دولتی را فراهم نمایند.
   - 4
   اصـل احتـرام و اعتمـاد: کارمنـدان در تعـاملات و رفتارهـای خـود بـا سـایر افـراد از قبیـل مـافوقهـا، زیردسـتان، همکـاران و مراجعـان بایـد احتـرام آنـان را حفـظ نماینـد. بـه انتظـارات و احساسـات دیگـران اهمیـت قائل شده بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.
   - 5
   اصل شفافیت: کارمنـدان بایـد تمـامی اطلاعـات مربـوط بـه امـور و فرآینـدهای جـاری دسـتگاه اجرایـی) بـه غیـر از امــوری کــه در زمــره اســناد و اطلاعــات طبقــه بنــدی شــده قــرار دارد( را بــه طــور شــفاف در چــارچوب مقــررات و ضـوابط در اختیـار ذینفعـان قـرار دهنـد. ایـن اطلاعـات ضـمن مشـخص کـردن فرآینـدهای سـازمانی، مبنـای پاسـخ گویی کارمندان به مردم و مراجع ذیصلاح را فراهم میآورد.
   - 6
   اصـل پاسـخ گـویی: سـازمانهـای دولتـی بـرای مـردم ایجـاد مـیشـوند و بایـد در برابـر آنـان پاسـخ گـو باشـند.
   کارمنـدان مسـئولیت تصـمیمات و اقـدامات خـود را برعهـده گرفتـه و در مـورد آنهـا بـه مـردم و مراجـع ذیصــلاح پاسخ گو هستند.
   - 7
   اصل عدم سوء اسـتفاده از موقعیـت شـغلی: کارمنـدان نبایـد از اختیـارات و جایگـاه شـغلی و سـازمانی خـود در جهت منافع شخصـی یـا گـروه خاصـی اسـتفاده نماینـد. اختیـارات شـغلی و سـازمانی بایـد فقـط بـرای انجـام وظـایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند.
   - 8
   اصـل تعهـد و وفـاداری بـه سـازمان: کارمنـدان بایـد نسـبت بـه دسـتگاه متبـوع خـود و اهـداف، مأموریـتهـا و ضوابط آن متعهـد و وفـادار باشـند و بـا علاقـهمنـدی و تمـام تـوان از طریـق انجـام صـحیح وظـایف و مسـئولیتهـای شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان تلاش کنند.
   - 9
   اصل به کـار گیـری مهـارت و تخصـص: کارمنـدان بایـد تـلاش نماینـد تـا مهـارت، دانـش و تخصـص مربـوط بـه وظیفـه شـغلی و سـازمانی خـود را فراگرفتـه و تمـام تـوان فنـی، تخصصـی و حرفـه ای خـویش را بـرای انجـام بهینـه فعالیتهای شغلی و سازمان به کار گیرند.
   ب( مفاد منشور
   -1انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی

   - 1- 1به رعایت نظام و انضباط در انجام فعالیتها و حضور به موقع در سازمان توجه نماییم.
   - 2- 1در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.
   - 3- 1سـعی نمـاییم تـا دانـش خـود را در زمینـه فعالیـتهـای سـازمانی بـه روز نگـه داشـته و آنهـا را بـا توانمنـدی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به کار گیریم.
   - 4- 1به ایدههـا و افکـار جدیـد ارزش قائـل شـده و بـرای اجرایـی کـردن آنهـا بـه شـکل منطقـی در دسـتگاه اجرایـی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم.
   - 5- 1برای افزایش بهرهوری نظام اداری از طریق افزایش بهرهوری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.

   - 6- 1از امکانــات، تجهیــزات و ســرمایه هــای نظــام اداری حفاظــت نمــوده و در اســتفاده مــؤثر و مطلــوب از آنهــا بکوشیم.
   - 7- 1در انجــام فعالیــتهــا و تعــاملات، روابــط خویشــاوندی، قــومی، جنســی، نــژادی، مــذهبی و غیــره تــأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.
   - 8- 1روحیــه انتقادپــذیری داشــته و انتقــادات ســازنده دیگــران را بــه عنــوان فرصــتی بــرای صــلاح و بهبــود خــود و فعالیتهایمان بدانیم.
   - 9- 1همیشـه و در همـه حـال رضـایت خـدای متعـال را مـدنظر قـرار داده و برآنچـه کـه خداونـد امـر یـا از آن نهـی میکند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.

   - 2رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران
   - 1- 2مردم و شهروندان به عنـوان ذیحـق بـرای نظـام اداری هسـتند، تـلاش نمـاییم بـا ایجـاد ارتبـاط مناسـب و ارائـه خدمت بهتر، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.
   - 2- 2به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارائه دهیم.
   - 3- 2در محــدوده وظــایف شــغلی، اطلاعــات و راهنمــاییهــای لازم و مناســب بــه اربــاب رجــوع ارائــه و در زمینــه خدمت شفاف سازی صورت دهیم.
   - 4- 2خواسـته هـای قـانونی اربـاب رجـوع را در چـارچوب وظـایف خـود بـا صـحت، دقـت و سـرعت و بـدون تشـریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارائه دهیم.
   - 5- 2به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.
   - 6- 2به نظـرات، پیشـنهادات و بازخورهـای شـهروندان و مراجعـه کننـدگان بـه عنـوان منبعـی گـران بهـا بـرای بهبـود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم.
   - 7- 2به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.
   - 8- 2سعی کنیم تا فرهنـگ تکـریم اربـاب رجـوع، پاسـخ گـویی و گـره گشـایی از مشـکلات مـردم و مراجعـان بـه یـک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.
   - 9- 2روحیـه کـار جمعـی را در خـود تقویـت کـرده و در انجـام فعالیـتهــای گروهـی مشـارکت جـو و مشـارکت پـذیر باشیم.

   - 10- 2روحیـه قـدردانی از دیگـران را در خـود تقویـت کـرده و سـعی نمـاییم کـه ایـن امـر را در بـین همکـاران اشـاعه دهیم.
   - 11- 2دانش، تجربه و توانمنـدیهـای خـود را بـا سـعهصـدر در اختیـار همکـاران قـرار داده و در ارتقـای توانمنـدیهـای آنان کوشا باشیم.
   - 12- 2تا حد ممکـن در حـل مشـکلات شـغلی همکـاران تـلاش نمـاییم و از تجسـس در زنـدگی خصوصـی آنـان پرهیـز کنیم.
   اینجانـب مـوارد فـوق را بـا دقـت مطالعـه کـرده و آنهـا را قبـول مـینمـایم و تمـامی تـلاش و تـوان خـود را برای برآورده کردن آنها به کار خواهم برد. توفیق در عمل به این منشور را از خداوند متعال خواستارم.
   این تصویب نامه در تاریخ 1388/11/17به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 اردبیل - اداره کل ورزش و جوانان
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.